" ទិនហ្វី វត្តភ្នំ " ចែភាហៅដាក់មួយមានអ្នកទៅអត់ .ឆាវឆាវអោយអាស្មូមទៅ*troll Khmer 2020#ចុចត្រង់នេះ#ទិនហ្វីវត្តភ្នំត្រូលដើម្បីសើច

Hi ever yone.welcome to my channel.this is the video of the three kingdom.But i do edit the audiu into a funny video Hope youguys enjoy and enjoy this video Because of this I have seen youenjoy my videos ,so I share them with you, Also apologize to the video owner Thanks for the support and also thanks to YouTube company for letting me share this video

3 thoughts on “" ទិនហ្វី វត្តភ្នំ " ចែភាហៅដាក់មួយមានអ្នកទៅអត់ .ឆាវឆាវអោយអាស្មូមទៅ*troll Khmer 2020”

Leave a Comment