"ទិនហ្វីវត្តភ្នំ" ជួបស្រីក្បែរគុម្ពឬស្សីប្រពន្ធតាមទាន់អ្នកពត៌មានមកទៀត*Troll Khmer 2020សើចលេងជាមួយនឹងការសម្តែងអប់រំ ប្តីនាំស្រីទៅព្រៃប្រពន្ធតាមទាន់។អ្នកកាសែតមកទៀតហិហិ

Hi ever yone.welcome to my channel.this is the video of the three kingdom.But i do edit the audiu into a funny video Hope youguys enjoy and enjoy this video Because of this I have seen youenjoy my videos ,so I share them with you, Also apologize to the video owner Thanks for the support and also thanks to YouTube company for letting me share this video

5 thoughts on “"ទិនហ្វីវត្តភ្នំ" ជួបស្រីក្បែរគុម្ពឬស្សីប្រពន្ធតាមទាន់អ្នកពត៌មានមកទៀត*Troll Khmer 2020”

Leave a Comment