កម្មវិធី Fun Fact Football (ឆ្ងាញ់ក្នុងសំណាញ់បាល់ទាត់) ជួបនឹងកីឡាករ ឃឹម បូរី&អ៊ុំ វិចិត្រ 28/03/2020Welcome to my channel please enjoy to watch videos
My channel is focus on sport entertainments
Please kindly to subscribe my channel to get for videos
Enjoy for your watching
-Sports
-ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិ
-ព័ត៌មានកីឡា sport news
-ព័ត៌មានកីឡាថ្មី2020
-ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិ2020
-ព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗ2020
-ព័ត៌មានកីឡា2020
-ព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗ
-ព័ត៌មានកីឡាជាតិ
-កីឡាបាល់ទាត់
-កីឡាបាល់ទាត់2020
-ព័ត៌មានបាល់ទាត់
-khmer sport news
-khmer sport news today
-sport khmer
-sport khmer news
-sport khmer news today
-khmer sport
-khmer sport news
-khmer sport news today
-khmer sport update
-cambodia sport news
-ambodia sports news today
-sport cambodia news
-sport cambodia news today
-kh news
-kh news today
-kh sport
-kh sport news
-kh sport news today
-realmadrid
-រៀលម៉ាឌ្រីត
-រៀលម៉ាឌ្រីត2020
-រ៉ូណាល់ដូ
-រ៉ូណាដូ 2020
-admin ជីងចក
-admin ជីងជក់
-admin ជីងជក់
-troll admin ជីងចក់
-admin ចក់
-admin ជីងចក់
-កំពូលអ្នកអធិប្បាយបាល់ទាត់
-កំពូលអ្នកអធិប្បាយ
-មុនសាកៃ
-ម៉ៃសុគន្ធ
-គោព្រៃកម្ពុជា
-គោព្រៃU22
-ម៉ាឡេសុីU22
-គោព្រៃកម្ពុជា
Thank for your subscribes, Likes, Comments

8 thoughts on “កម្មវិធី Fun Fact Football (ឆ្ងាញ់ក្នុងសំណាញ់បាល់ទាត់) ជួបនឹងកីឡាករ ឃឹម បូរី&អ៊ុំ វិចិត្រ 28/03/2020”

  1. អាចទទួលយកបានប្រូ, សូមប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ខ្ញុំនឹងចាំជួយគាំទ្រ!!! សងរួចហើយ កុំភ្លេចសងខ្ញុំវិញផង អរគុណ

    Reply
  2. កីឡាករបាល់ទាត់រូបនេះលេងបាល់បានល្អណាស់ គាំមានរាងកាយរឹងមាំ។

    Reply
  3. ឡូយមែនប្រូ, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សុំរាប់អានផង ខ្ញុំនឹងរាប់អានបងប្អូនវិញមួយរយភាគរយ🌹🌷🌿✌️👌

    Reply

Leave a Comment